Over de provincie

De provincie Groningen zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de provinciegrenzen. Dat doet het provinciaal bestuur, bestaande uit Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten, samen met ongeveer 1.100 ambtenaren. Inwoners hebben invloed op het provinciaal bestuur: één keer in de 4 jaar mogen zij naar de stembus om de leden van Provinciale Staten te verkiezen.

Middenbestuur

De overheid bestaat uit drie lagen: het Rijk, de provincie en de gemeente. De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. De provincie vormt daarmee de schakel tussen het Rijk en de gemeenten. Ook werken we samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Taken

De provincie ontwikkelt beleid en voert dit uit, op allerlei beleidsterreinen, zoals onder andere:

Ruimtelijke ordening, water en wonen.
Het is belangrijk om goed gebruik van ruimte te maken, zodat we bijvoorbeeld woningen kunnen laten bouwen. Om de transitie naar duurzaam opgewekte energie met zon en wind te maken is ook ruimte nodig. Net als nieuwe natuur en natuurinclusieve landbouw. De provincie moet beslissen hoe de ruimte het best ingevuld kan worden zodat bijvoorbeeld nieuwe bedrijven zich kunnen ontwikkelen maar er ook rekening gehouden wordt met het milieu.

Verkeer en vervoer
Goede bereikbaarheid brengt mensen in beweging en verbinding met elkaar en is belangrijk voor een goede economie. Reizigers moeten snel, makkelijk, veilig, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk kunnen reizen. Daarom werken provincies samen met gemeenten, vervoerders en de rijksoverheid aan mobiliteit. 

Milieu, klimaat en energie
Nederland zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom werkt de provincie aan de energietransitie, een circulaire economie en klimaatadaptatie. Als provincie verbinden we de betrokken partijen en maken we duurzame investeringen mogelijk. Voorbeelden van investeringen zijn:

  • De ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen;
  • Innovatieve duurzame oplossingen in het openbaar vervoer zoals energiezuinig asfalt, zero-emissiebussen en laadpalen; 
  • Ruimte voor zonnepanelen en windmolens in het landschap; 
  • Het bevorderen van duurzame land- en glastuinbouw.

Cultuur
Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot cultuur. Daarom steunt de provincie culturele instellingen en sectoren als musea, podiumkunsten, beeldende kunst, film en letteren. De provincie geeft subsidie aan cultuur die belangrijk is voor de regio zoals cultuureducatie en erfgoed en zorgt voor de verspreiding van culturele onderwijsvoorzieningen. 

De drie belangrijkste taken van de provincie zijn:

  • Vergunningen verlenen
  • Subsidies verstrekken 
  • Beleid ontwikkelen

Lees meer over de provincie Groningen